fbpx

Všeobecné obchodné podmienky
www.zoberprofit.sk (ďalej aj „VOP”)
Úvodné ustanovenia
Tieto VOP špecifikujú komplexné práva a povinnosti zmluvných strán vrátane všetkých podmienok postupu
uzatvorenia zmluvy dojednanej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je poskytovanie balíčkov
signálov na získanie profitu za podmienok špecifikovaných v týchto VOP a taktiež aj následné práva a povinnosti
zmluvných strán vzniknutých z dojednanej zmluvy. Tieto VOP obsahujú aj kompletné znenie dohodnutých podmienok
uzatvorenej zmluvy na diaľku.
Tieto VOP sú v plnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi práva spotrebiteľov.


Článok 1. Definície pojmov
predávajúci – osoba, ktorá predáva balíčky na poskytovanie signálov na získanie profitu za dohodnutú odmenu za
podmienok špecifikovaných v týchto VOP.
BK Lifestyle & Profit s.r.o.
sídlo: M. Nešpora 1450/23, 908 51 Holíč
IČO: 54 586 232
zapísané v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č. 51681/T
štatutárny orgán: Benjamín Kolárik, konateľ
DIČ: 2121742700
email: benjaminkolarik10@gmail.com
tel.: +421 950 296 272
kupujúci – osoba, ktorá si záväzne objednala balíček v internetovom obchode.
balíček – akékoľvek produkty, ktoré si kupujúci môže objednať ako balíček v internetovom obchode.
balíček, resp. signál, resp. tovar – akékoľvek signály, ktoré si kupujúci od predávajúceho objednal, pričom tieto
signály musia mať potenciál dosiahnuť pre záujemcu o službu profit finančnej alebo nefinančnej povahy. Zväčša ide o
forexové signály, alebo signály na podanie stávky.
internetový obchod – elektronický obchod vo forme webovej aplikácie, v ktorom si kupujúci môže „na diaľku”
záväzne objednať balíček prostredníctvom webovej stránky, resp. webovej aplikácie, ktorý je umiestnený na webovej
adrese www.zoberprofit.sk.
objednávka – proces v rámci ktorého si kupujúci vyberie balíček, ktorý má záväzný záujem zakúpiť, spôsob doručenia,
a v rámci ktorého sa kupujúci oboznámi s platobnými a ostatnými podmienkami vyplývajúcimi zo záväznej objednávky
zadanej prostredníctvom internetového obchodu.
zadanie záväznej objednávky – vôľa kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim, predmetom ktorej má byť
balíček v internetovom obchode, a to prostredníctvom internetového obchodu alebo zaslaním mailu predávajúcemu.
kúpna cena – kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v objednávke za balíček spôsobom špecifikovaným v
týchto VOP.
zmluva, resp. kúpna zmluva – právny úkon dojednaný medzi kupujúcim v dôsledku zadania záväznej objednávky v
internetovom obchode a predávajúcim v dôsledku prijatia objednávky kupujúceho.
doručenie – predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť doručenie balíčku, teda konkrétne jeho obsahu (signálov a pod.)
kupujúcemu prostredníctvom emailu na adresu zadanú kupujúcim pri objednávke balíčku za podmienok
špecifikovaných v týchto VOP.
osobné údaje – predávajúci spracúvava kupujúcim poskytnuté pravdivé osobné údaje, t.j. u fyzickej osoby meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa dodania balíčeku, telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu v
prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu z bankového účtu spôsobom špecifikovaným v týchto VOP.
firemné údaje – predávajúci spracúvava kupujúcim poskytnuté pravdivé osobné údaje, t.j. u právnickej osoby
obchodné meno, resp. názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko konateľa, kontaktné údaje na spoločnosť –
telefón, email, adresa dodania balíčeku, číslo bankového účtu v prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu z bankového
účtu spôsobom špecifikovaným v týchto VOP.
odstúpenie od zmluvy – dôvodné alebo bezdôvodné odstúpenie od zmluvy kupujúcim, resp. predávajúcim za
podmienok špecifikovaných v týchto VOP.
Článok 2. Postup objednávky balíčku
2.1. Kupujúci je oprávnený zadať záväznú objednávku balíčku prostredníctvom internetového obchodu.
2.2. Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu balíčku prostredníctvom internetového obchodu vyplniť objednávku.
Pred vyplnením objednávky je kupujúci povinný pridať do košíka balíček, o ktorého kúpu má záujem. Kupujúci je
povinný dôkladne sa oboznámiť s obsahom nákupného košíka v internetovom obchode, a to pred tým ako sa rozhodne
vyplniť záväznú objednávku. Kupujúci je zároveň povinný vyplniť objednávku pravdivými údajmi, pretože v opačnom
prípade nesie zodpovednosť za škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Článok 3. Doručovanie balíčku
3.1. Kupujúcemu je obsah balíčka (signály a pod.) doručovaný výlučne prostredníctvom emailovej pošty.
Článok 4. Kúpna cena
4.1. Kupujúci súhlasí s kúpnou cenou balíčku uvedenou v internetovom obchode, resp. v záväznej objednávke a
poplatku za doručenie podľa výberu kupujúcim.
4.2. Kúpna cena uvedená v internetovom obchode je konečná, vrátane DPH.
4.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za balíček vopred na účet, resp. platbou na dobierku.
Článok 5. Vybavenie objednávky
5.1. Predávajúci vybavuje objednávky zvyčajne nasledujúci pracovný deň po zadaní objednávky, ak tomu nebráni iná
nepredvídateľná skutočnosť.
5.2. O stave objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom emailu.
Článok 6. Storno – zrušenie objednávky
6.1. Kupujúci je oprávnený stornovať, t.j. zrušiť objednávku pred doručením bezplatne najneskôr v ten istý deň ako
kupujúci zadal objednávku.
6.2. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu.
Článok 7. Poučenie o odstúpení od zmluvy a odstúpenie od zmluvy
7.1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu alebo z toho dôvodu, že nemôže
dodať balíček z dôvodov na strane tretej osoby.
7.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia balíčku. V rovnakej lehote je kupujúci
povinný doručiť balíček predávajúcemu, ktorý má byť predmetom odstúpenia od zmluvy.
7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a
vrátite balíček späť predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
7.4. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám
budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o
odstúpení od tejto zmluvy spolu s balíčekom. Platba za zakúpený balíček Vám bude uhradená až po doručení vráteného
balíčeku späť na našu adresu. Náklady na vrátenie balíčeku kupujúcim znáša kupujúci.
7.5. Kupujúci zodpovedá za škodu v dôsledku zníženie hodnoty balíčeku v dôsledku zaobchádzania s ním iným
spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti balíčeku.
7.6. Predávajúci v rámci týchto VOP poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy.
Článok 8. Dôležité vyhlásenia kupujúceho
8.1. Kupujúci berie na vedomie, že zadanie záväznej objednávky balíčeku v internetovom obchode je zo strany
kupujúceho prejavom svojej vlastnej vôle, a to vážne a slobodne, pričom kupujúci týmto zodpovedá za škodu vzniknutú
nevyzdvihnutím balíčeku, resp. nemožnosťou doručenia balíčeku na správnu adresu kupujúceho v dôsledku
nesprávneho vyplnenia adresy doručenia.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vzniknutú škodu.
Článok 9. Zmluvné pokuty
9.1. V prípade, ak Kupujúci poskytne obsah balíčka (signály a pod.) tretej osobe, tak
Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300€ za každý
zistený signál alebo obsah balíčka poskytnutý tretej strane a to do lehoty 15 dní odo
dňa doručenia výzvy. Predávajúci má nárok na okamžité odstúpenie od zmluvy.
Článok 10. Záverečné ustanovenia
10.1. Otázky neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a
účinnými v Slovenskej republike.
10.2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2022.
V Holíči, dňa 19.05.2022


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………..
Komu: BK Lifestyle & Profit s.r.o.
M. Nešpora 1450/23
908 51 Holíč
Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento balíček/od zmluvy o poskytnutí
tejto služby* : …………………………………………
Dátum objednania balíčku: …………………………………
Dátum prijatia balíčku: …………………………………
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………………………………….
Dátum …………………………

Nehodiace sa prečiarknite.


Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady balíčku v zmysle účinných a platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
 2. Na balíček sa neposkytuje záruka, pretože v právnom slovo zmysle nejde o tovar, ale o balíček služieb.
 3. Kupujúci je oprávnený predávajúceho vopred kontaktovať za účelom spôsobu vybavenia reklamácie.
 4. V prípade, ak kupujúci chce reklamovať balíček, je kupujúci povinný preukázať, že balíček bol zakúpený u
  predávajúceho.
 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu balíčku najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia balíčku na reklamáciu a
  zároveň je v rovnakej lehote povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie a zaslania potvrdenia o
  vybavení reklamácie.
 6. Po doručení reklamácie je predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho e-mailom, resp. telefonicky za účelom
  vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný poskytnúť akúkoľvek súčinnosť predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie.
 7. Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci
  je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú
  vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady balíčku ustanovenia všeobecne
  záväzných právnych predpisov.
 2. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.
 3. Kupujúci, t. j. spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
  spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak
  predávajúci odpovedal na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ
  má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS”) podľa zákona 391/2015 Z. z. o
  alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ,,zákon o ARS”).
 4. Návrh na začatie ARS môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o ARS, možnosť obrátiť sa na
  súd tým nie je dotknutá. Návrh sa podáva subjektu ARS podľa §3 zákona o ARS, a to prostredníctvom:
 1. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sa nachádza aj na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej
  republiky. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podať návrh, má spotrebiteľ. Subjekt
  ARS môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie ARS v sume, ktorá nesmie presiahnuť 5 EUR vrátane DPH.
 2. Formou ARS môžu byť riešené iba spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúce zo spotrebiteľskej
  zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, s výnimkou sporov podľa §1 ods. 4 zákona o ARS a sporov,
  ktorých vyčísliteľná hodnota nepresahuje sumu 20 EUR.
 3. Otázky neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
  platnými a účinnými v Slovenskej republike.
  15 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 19.05.2022.
  V Holíči, dňa 19.05.2022