fbpx

Zásady spracúvania osobných údajov
INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 18/2018 Z. z.“)
PREVÁDZKOVATEĽ:
BK Lifestyle & Profit s.r.o.
sídlo: M. Nešpora 1450/23, 908 51 Holíč
IČO: 54 586 232
zapísané v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č. 51681/T
štatutárny orgán: Benjamín Kolárik, konateľ
Pri spracúvaní osobných údajov zo strany našej spoločnosti ako prevádzkovateľa (ďalej len
„prevádzkovateľ“) ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú (ďalej len „dotknutá osoba“).
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti Vás ako
dotknutú osobu, ktorej osobné údaje spracúvame, týmto v zmysle Nariadenia GDPR a zákona
č. 18/2018 Z. z. informujeme o spracúvaní osobných údajov.
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov
definovaných v Nariadení GDPR a zákone č. 18/2018 Z. z., a to na právnom základe, ktorý
vyplýva z Nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z., ako aj osobitných zákonov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa,
zároveň ak spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby, ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, zároveň ak
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy, ako aj v prípade ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Prístup k vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na
spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, a v
súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri
kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to

vyplýva z osobitných predpisov. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ zároveň poskytuje Vaše
osobné údaje za splnenia zákonných podmienok určitým kategóriám príjemcov, tretím
stranám, ako aj sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene našej
spoločnosti.
Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané bezpečne, a to v súlade s bezpečnostnou
politikou našej spoločnosti a len po dobu kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné
údaje spracúvajú, t.j. dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.
Naša spoločnosť prijala ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č.
18/2018 Z.z. všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom
maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich
zneužitia alebo úniku.
Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná zabezpečiť zálohovanie údajov v súlade s
bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. Vaše osobné údaje
sú zálohované, v súlade bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Poskytnutie osobných údajov na realizáciu úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinností
prevádzkovateľa je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre
uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Lehoty uchovávania jednotlivých osobných údajov súvisiacich s plnením zákonných
povinností prevádzkovateľa a povinností vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov sú uvedené v
registratúrnom pláne spoločnosti, prípadne vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Tento dokument môže naša spoločnosť aktualizovať aj bez upozornenia. Preto je potrebné,
aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na webovom sídle.
Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva na účely, ktoré sú bližšie definované v tomto
dokumente. V tomto dokumente sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky požadované
informácie v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z., a to konkrétne pri
jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.
V našej spoločnosti pôsobí v rámci ochrany osobných údajov zodpovedná osoba, ktorá
dohliada na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením GDPR
a Zákonom č. 18/2018 Z.z.
Zodpovedná osoba je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok
týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.
Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť v prípade uplatnenia svojich práv.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail: benjaminkolarik10@gmail.com
korešpondenčná adresa: Benjamín Kolárik M. Nešpora 1450/23 Holíč 908 51
V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto
dokumente, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu.
Práva dotknutej osoby sú podrobne špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia GDPR alebo v
zákone o ochrane osobných údajov, pričom ide o nasledovné práva:
Právo na prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu svojich osobných údajov
Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov
Právo na odvolanie súhlasu s poskytnutím osobných údajov

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom propagácie
prevádzkovateľa, najmä odosielanie newslettera, SMS správy, SMS reklamnej ponuky,
nadviazanie on-line kontaktu zo strany dotknutej osoby ( zaznamenávanie telefonických
zisťovaní), poskytovanie informácií o produkte, ktorý momentálne nie je na sklade.
Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej
forme.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo
viaceré konkrétne účely.
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy
alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje
spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a
správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu
osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.
IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

ZMLUVNÉ VZŤAHY
I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia
povinností súvisiacich s plnením zmlúv týkajúcich sa prevodov majetku, nájomných zmlúv,
kúpnych zmlúv, pracovných zmlúv; vrátane predzmluvných vzťahov.
Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej
forme.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa.
II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje
spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy,
orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné
oprávnené subjekty.
Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a
správy a údržby technických zariadení.
III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.
IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.
V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzatvorenie zmluvy.
VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia
povinností v rámci spracúvania agendy vymáhania pohľadávok od dlžníkov.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

ARCHÍVNE ÚČELY
I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom
plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa archívnych dokumentov
a prístupu k nim.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

ŠTATISTICKÉ ÚČELY
I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom
plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa osobných údajov osôb, ktorých
sa týka štatistické zisťovanie.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:

Neuskutočňuje sa.

RECENZIE
I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov ako aj osobitnú kategóriu
osobných údajov, a to za účelom získavania a zverejňovania rencezií na prevádzkovateľa.
Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej
forme.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo
viaceré konkrétne účely.
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy
alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje
spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a
správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu
osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.
IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.
V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.
VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

Smernica o bezpečnostných opatreniach

prevádzkovateľa

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

Ochrana osobných údajov

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa predstavuje bezpečnostnú dokumentáciu
prevádzkovateľa, vypracovanú za účelom preukázania splnenia povinností prevádzkovateľa podľa
Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z. z. prijať vhodné technické a organizačné opatrenia
nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením
GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z.
Účelom smernice o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa, spolu s ďalšími dokumentami, ktoré
tvoria jej prílohu, je poskytnúť riešenia, ako zabezpečiť trvalo udržateľný systém spracúvania osobných
údajov zodpovedajúci požiadavkám Nariadenia GDPR, Zákona č. 18/2018 Z.z. a ďalších súvisiacich
predpisov.
Cieľom tejto smernice o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa je stanoviť pravidlá, ktorých
dodržiavanie by zamedzilo možným bezpečnostným rizikám a zároveň poskytnúť návod pri riešení
prípadných bezpečnostných incidentov.
Vypracovaním vyššie uvedenej bezpečnostnej dokumentácie sa práca prevádzkovateľa v oblasti
ochrany osobných údajov iba začína, nakoľko prevádzkovateľ je zodpovedný za ochranu osobných
údajov, a je úlohou prevádzkovateľa zabezpečiť aplikáciu Nariadenia GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. a
vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie v praxi.
Základný postup pri ochrane osobných údajov, ktorý je prevádzkovateľ povinný dodržiavať, je uvedený
v Smernici o bezpečnostných opatreniach, ako aj pri jednotlivých dokumentoch, ktoré sú jej prílohou.
Podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z. z. má prevádzkovateľ okrem vypracovania predmetnej
dokumentácie a iných povinností, aj povinnosť prijať primerané technické a organizačné opatrenia na
zabezpečenie ochrany osobných údajov a poučiť o týchto opatreniach, ako aj o pravidlách ochrany
osobných údajov oprávnené osoby.
Primerané technické a organizačné opatrenia, ako aj pravidlá ochrany osobných údajov sú zahrnuté v
Smernici o bezpečnostných opatrenia. Tieto opatrenia je však nevyhnutné v súlade s bezpečnostnou
dokumentáciou zapracovať aj do praxe.
Pokiaľ ide o technické opatrenia v oblasti bezpečnosti informačných technológií, je potrebné, aby
prevádzkovateľ prostredníctvom svojho IT technika tieto opatrenia nastavil na jednotlivých IT
zariadeniach (počítače, smartfóny, servery, vzdialené úložiská, a pod.).

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

(ďalej len „smernica“)

vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR) a v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon

č. 18/2018 Z.z.)

PREVÁDZKOVATEĽOM:
BK Lifestyle & Profit s.r.o.
sídlo: M. Nešpora 1450/23, 908 51 Holíč
IČO: 54 586 232
zapísané v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č. 51681/T
štatutárny orgán: Benjamín Kolárik, konateľ
/ďalej len „prevádzkovateľ“/

ČASŤ I

Základné východiská ochrany osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z.
Pramene práva na ochranu osobných údajov a ich pôsobnosť a základné pojmy
1/ Základnými prameňmi práva v oblasti ochrany osobných údajov od 25.05.2018 sú:

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa
podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.
4/ Vecná pôsobnosť Nariadenia GDPR podľa Článku 2.:
Nariadenie GDPR sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne
automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než automatizovanými prostriedkami v prípade
osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť
informačného systému.
Nariadenie GDPR sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov:
a) v rámci činnosti, ktorá nepatrí do pôsobnosti práva Únie;
b) členskými štátmi pri vykonávaní činností patriacich do rozsahu pôsobnosti kapitoly 2 hlavy V ZEÚ;
c) fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti (bod 18 recitálu Nariadenia GDPR:
Nariadenie GDPR sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v priebehu výlučne
osobnej alebo domácej činnosti, a teda bez spojenia s profesijnou alebo komerčnou činnosťou. Osobné
alebo domáce činnosti by mohli zahŕňať korešpondenciu a uchovávanie adries či využívanie sociálnych
sietí a online činnosti vykonávané v kontexte takýchto činností. Toto nariadenie sa však vzťahuje na
prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí poskytujú prostriedky na spracúvanie osobných údajov
na takéto osobné alebo domáce činnosti);
d) príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo
stíhania, alebo výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho
predchádzania.
5/ Územná pôsobnosť Nariadenia GDPR podľa Článku 3.:
Nariadenie GDPR sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzky
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie vykonáva v
Únii alebo nie.
Nariadenie GDPR sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sa nachádzajú v
Únii, prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorý nie je usadený v Únii, pričom spracovateľská
činnosť súvisí:
a) s ponukou tovaru alebo služieb týmto dotknutým osobám v Únii bez ohľadu na to, či sa od dotknutej
osoby vyžaduje platba, alebo
b) so sledovaním ich správania, pokiaľ ide o ich správanie na území Únie.
Nariadenie GDPR sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý nie je usadený
v Únii, ale na mieste, kde sa na základe medzinárodného práva verejného uplatňuje právo členského
štátu.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa
6/ Pôsobnosť Zákona č. 18/2018 Z.z. podľa § 3:
Zákon č. 18/2018 Z.z. sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne
automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie osobných údajov inými než automatizovanými
prostriedkami, ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to,
aby tvorili súčasť informačného systému.
Zákon č. 18/2018 Z.z., okrem § 5, druhej a tretej časti tohto zákona, sa vzťahuje na spracúvanie
osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR).
Zákon č. 18/2018 Z.z. sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov Policajným zborom, Vojenskou
políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, Finančnou správou, prokuratúrou a súdmi (ďalej len
„príslušný orgán“) na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov
trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane
ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takémuto ohrozeniu (ďalej len „plnenie
úloh na účely trestného konania“); z druhej časti tohto zákona sa na spracúvanie osobných údajov podľa
predchádzajúcej časti vety vzťahujú len ustanovenia uvedené v § 52, § 59, § 67 a § 73.

Článok I. Základné ciele
smernice

1.1. Táto smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa predstavuje bezpečnostnú
dokumentáciu vypracovanú prevádzkovateľom za účelom preukázania splnenia povinností
prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. prijať vhodné technické a
organizačné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v
súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z.
1.2. Účelom tejto smernice o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa, spolu s ďalšími
dokumentami, ktoré tvoria jej prílohu, je poskytnúť riešenia, ako zabezpečiť trvalo udržateľný systém
spracúvania osobných údajov zodpovedajúci požiadavkám Nariadenia GDPR, Zákona č. 18/2018 Z.z. a
ďalších súvisiacich predpisov.
1.3. Cieľom tejto smernice o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa je stanoviť pravidlá, ktorých
dodržiavanie by zamedzilo možným bezpečnostným rizikám a zároveň poskytnúť návod pri riešení
prípadných bezpečnostných incidentov.

Článok II.
Základné pojmy

2.1. Podľa Článku 4. ods. 1 Nariadenia GDPR „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná
fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na
identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú,
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
2.2. Podľa Článku 4. ods. 2 Nariadenia GDPR „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s
osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie,
usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie,
využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
2.3. Podľa Článku 4. ods. 3 Nariadenia GDPR „obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných
osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.
2.4. Podľa Článku 4. ods. 4 Nariadenia GDPR „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného
spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie
určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania
aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím,
osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
2.5. Podľa Článku 4. ods. 5 Nariadenia GDPR „pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov
takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia
dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na
ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
2.6. Podľa Článku 4. ods. 6 Nariadenia GDPR „informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor
osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém
centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.
2.7. Podľa Článku 4. ods. 7 Nariadenia GDPR „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba,
orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a
prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania
stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá
na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.
2.8. Podľa Článku 4. ods. 8 Nariadenia GDPR „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba,
orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
2.9. Podľa Článku 4. ods. 9 Nariadenia GDPR „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán
verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je
treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v
súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie
uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami
ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

2.10. Podľa Článku 4. ods. 10 Nariadenia GDPR „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán
verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a
osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené
spracúvaním osobných údajov.
2.11. Podľa Článku 4. ods. 11 Nariadenia GDPR „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne
daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia
alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa
jej týka.
2.12. Podľa Článku 4. ods. 12 Nariadenia GDPR „porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie
bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému
poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený
prístup k nim.
2.13. Podľa Článku 4. ods. 13 Nariadenia GDPR „genetické údaje“ sú osobné údaje týkajúce sa
zdedených alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú
jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy
biologickej vzorky danej fyzickej osoby.
2.14. Podľa Článku 4. ods. 14 Nariadenia GDPR „biometrické údaje“ sú osobné údaje, ktoré sú
výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo
behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú
identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje.
2.15. Podľa Článku 4. ods. 15 Nariadenia GDPR „údaje týkajúce sa zdravia“ sú osobné údaje týkajúce
sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej
starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.
Článok III.

Zásady spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

3.1. Podľa Článku 5. ods. 1 Nariadenia GDPR osobné údaje musia byť:
a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe
(„zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
b) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať
spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom
záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89
ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“);

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

c) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa
spracúvajú („minimalizácia údajov“);
d) správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa
zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú,
bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);
e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to
potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie,
pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 za predpokladu prijatia
primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a
slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“);
f) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred
neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to
prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).
3.2. Podľa Článku 5. ods. 2 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s odsekom 1 a
musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).
Článok IV.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR – právny základ
4.1. Podľa Článku 6. ods. 1 Nariadenia GDPR spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré
konkrétne účely;
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby
sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; d) spracúvanie je
nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia
strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a
slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu
dieťa. Písmeno f) prvého pododseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci
pri výkone ich úloh.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

Článok V.

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa Článku 9 Nariadenia GDPR
5.1. Podľa Článku 9. ods. 1 Nariadenia GDPR zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú
rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo
v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu
identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života
alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
5.2. Podľa Článku 9. ods. 2 Nariadenia GDPR odsek 1 sa neuplatňuje, ak platí niektorá z týchto
podmienok:
a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo
viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského štátu
stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť;
b) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany,
pokiaľ je to povolené právom Únie alebo právom členského štátu alebo kolektívnou zmluvou podľa práva
členského štátu poskytujúcimi primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby;
c) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej
osoby v prípade, že dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas;
d) spracúvanie vykonáva v rámci svojej zákonnej činnosti s primeranými zárukami nadácia, združenie
alebo akýkoľvek iný neziskový subjekt s politickým, filozofickým, náboženským alebo odborárskym
zameraním a pod podmienkou, že spracúvanie sa týka výlučne členov alebo bývalých členov subjektu
alebo osôb, ktoré majú pravidelný kontakt s ním v súvislosti s jeho cieľmi, a že bez súhlasu dotknutej
osoby sa osobné údaje neposkytnú mimo tohto subjektu;
e) spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila;
f) spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc;
g) spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie alebo
práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na
ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov
dotknutej osoby;
h) spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej
spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti
alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva
Únie alebo práva členského štátu alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom, a podlieha
podmienkam a zárukám uvedeným v odseku 3;

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

i) spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana
proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a
bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie
alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a
slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo;
j) spracúvanie je nevyhnutné na účely archivácie vo verejnom záujme, alebo na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 na základe práva Únie alebo práva
členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu
údajov a určujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej
osoby.
5.3. Podľa Článku 9. ods. 3 Nariadenia GDPR osobné údaje uvedené v odseku 1 sa môžu spracúvať na
účely uvedené v odseku 2 písm. h), ak tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci
zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie
alebo práva členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány, alebo
ak údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo práva
členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány.
5.4. Podľa Článku 9. ods. 4 Nariadenia GDPR členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť ďalšie
podmienky vrátane obmedzení týkajúce sa spracúvania genetických údajov, biometrických údajov alebo
údajov týkajúcich sa zdravia.
5.5. Podľa § 78 ods. 5 Zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľ môže spracúvať genetické údaje,
biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia aj na právnom základe osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
5.6. Podľa bodu 51 recitálu Nariadenia GDPR spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky
považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu
biometrické údaje sa na ne bude vzťahovať len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými
prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby. Takéto osobné
údaje by sa nemali spracúvať, pokiaľ spracúvanie nie je povolené v osobitných prípadoch stanovených v
tomto nariadení, pričom sa zohľadní, že právo členských štátov môže stanoviť osobitné ustanovenia o
ochrane údajov, ktorými prispôsobia uplatňovanie pravidiel tohto nariadenia na účely splnenia zákonnej
povinnosti alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi. Okrem osobitných požiadaviek na takéto spracúvanie by sa mali uplatňovať
všeobecné zásady a iné pravidlá uvedené v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o podmienky pre zákonné
spracúvanie. Výnimky zo všeobecného zákazu spracúvania týchto osobitných kategórií osobných
údajov by sa mali výslovne uviesť okrem iného vtedy, ak dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas
alebo v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä ak spracúvanie vykonávajú v rámci legitímnych činností
určité združenia alebo nadácie, ktorých účelom je umožniť výkon základných slobôd.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

Článok VI.

Spracúvanie národného identifikačného čísla podľa Nariadenia GDPR

6.1. Podľa Článku 87 Nariadenia GDPR členské štáty môžu stanoviť podrobnejšie osobitné podmienky
spracúvania národného identifikačného čísla alebo akéhokoľvek iného identifikátora všeobecného
uplatnenia. V uvedenom prípade sa národné identifikačné číslo alebo akýkoľvek iný identifikátor
všeobecného uplatnenia používajú len v rámci primeraných záruk v súvislosti s právami a slobodami
dotknutej osoby podľa tohto nariadenia.
6.2. Podľa § 78 ods. 4 Zákona č. 18/2018 Z.z. pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely
identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor podľa osobitného predpisu (Zákon č.
301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.) len vtedy, ak jeho využitie je
nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného
identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na
právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje;
to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba.

Článok VII.

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov a prenos osobných údajov do tretej krajiny podľa

Nariadenia GDPR

7.1. Podľa Článku 4 bod 23 Nariadenia GDPR „cezhraničné spracúvanie“ je buď:
a) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností prevádzkarní
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ
alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; alebo
b)spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej prevádzkarne
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne
podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte;
Cezhraničným spracúvaním sa rozumie spracúvanie osobných údajov na území EÚ a ich prenos
výlučne
v rámci členských štátov.
7.2. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo územia EÚ podľa Nariadenia GDPR je možné
realizovať iba na základe:

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

a/ poskytol primerané záruky: zákonná povinnosť, záväzné vnútropodnikové pravidlá, štandardné
doložky, schválený kódex správania, schválený certifikačný mechanizmus, povoľovací mechanizmus
úradu; a zároveň
b/ za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky
nápravy.

Článok VIII.

Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby
8.1. Podľa Článku 12. ods. 1 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom
poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 a všetky oznámenia podľa
článkov 15 až 22 a článku 34, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej
a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených
osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby
elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za
predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.
8.2. Podľa Článku 12. ods. 1 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ uľahčuje výkon práv dotknutej osoby
podľa článkov 15 až 22. V prípadoch uvedených v článku 11 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ odmietnuť
konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práva podľa článkov 15 až 22, pokiaľ
nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.
8.3. Podľa Článku 12. ods. 3 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o
opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22, bez zbytočného odkladu a v
každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby
predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.
Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá
osoba nepožiadala o iný spôsob.
8.4. Podľa Článku 12. ods. 4 Nariadenia GDPR ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe
žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje
dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny
prostriedok nápravy.
8.5. Podľa Článku 12. ods. 5 Nariadenia GDPR informácie poskytnuté podľa článkov 13 a 14 a všetky
oznámenia a všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 sa poskytujú bezplatne. Ak sú

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa
povahu, prevádzkovateľ môže buď:
a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo
na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti. Prevádzkovateľ znáša bremeno preukázania zjavnej
neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.
8.6. Podľa Článku 12. ods. 6 Nariadenia GDPR bez toho, aby bol dotknutý článok 11, ak má
prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť
uvedenú v článkoch 15 až 21, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na
potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.
8.7. Podľa Článku 12. ods. 7 Nariadenia GDPR informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutým osobám
podľa článkov 13 a 14, možno podať v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť
dobre viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania. Ak sú ikony použité v
elektronickej podobe, musia byť strojovo čitateľné.
8.8. Podľa Článku 12. ods. 8 Nariadenia GDPR komisia je splnomocnená v súlade s článkom 92 prijímať
delegované akty s cieľom bližšie určiť informácie, ktoré sa majú prezentovať vo forme ikon, a postupy
určovania štandardizovaných ikon.

Článok IX.

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
9.1. Podľa Článku 13. ods. 1 Nariadenia GDPR v prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej
osobe všetky tieto informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje
prevádzkovateľ
alebo tretia strana;
e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie
o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom
pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli
poskytnuté.
9.2. Podľa Článku 13. ods. 2 Nariadenia GDPR okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1,
prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú
potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:
a) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; b) existencia
práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu,
ako aj práva na prenosnosť údajov;
c) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia
práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
e) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné
údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
f) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a
aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
9.3. Podľa Článku 13. ods. 3 Nariadenia GDPR ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné
údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším
spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
9.4. Podľa Článku 13. ods. 4 Nariadenia GDPR odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom
dotknutá osoba už má dané informácie.

Článok X.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
10.1. Podľa Článku 14. ods. 1 Nariadenia GDPR ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby,
prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania; d) kategórie
dotknutých osobných údajov;
e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
f) v relevantnom prípade informácia, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje príjemcovi v
tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia
Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1
druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo
kde boli poskytnuté.
10.2. Podľa Článku 14. ods. 2 Nariadenia GDPR okrem informácií uvedených v odseku 1
prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie
spravodlivého a transparentného spracúvania so zreteľom na dotknutú osobu:
a) doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; b) ak sa
spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo
tretia strana;
c) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej
osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov; d) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm.
a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to
malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
f) z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne
prístupných zdrojov;
g) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a
aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
10.3. Podľa Článku 14. ods. 3 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ poskytne informácie uvedené v
odsekoch 1 a 2:
a) v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom
zohľadní konkrétnych okolností, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú;
b) ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej
komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo
c) ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné
údaje prvýkrát poskytnú.
10.4. Podľa Článku 14. ods. 4 Nariadenia GDPR ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať
osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli osobné údaje získané, poskytne dotknutej osobe pred
takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a akékoľvek ďalšie relevantné informácie
uvedené v odseku 2.
10.5. Podľa Článku 14. ods. 5 Nariadenia GDPR odseky 1 až 4 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom:
a) dotknutá osoba má už dané informácie;
b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie,
najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa článku 89
ods. 1, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých prípadoch prijme
prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby
vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti;
c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu,
ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených
záujmov dotknutej osoby; alebo
d) v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného
tajomstva upravenej právom Únie alebo právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať
mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

Článok XI.

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

11.1. Podľa Článku 15. ods.1 a Nariadenia GDPR dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať
prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä
príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá
na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto
spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich
zdroj; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1
a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
11.2. Podľa Článku 15. ods. 2 Nariadenia GDPR ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa
článku 46 týkajúcich sa prenosu.
11.3. Podľa Článku 15. ods. 3 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré
sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ
účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala
žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe,
pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
11.4. Podľa Článku 15. ods. 4 Nariadenia GDPR právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Článok XII.

Právo dotknutej osoby na opravu

12.1. Podľa Článku 16. ods. 1 Nariadenia GDPR dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely
spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

Článok XIII.

Právo dotknutej osoby na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

13.1. Podľa Článku 17. ods. 1 Nariadenia GDPR dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u
prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z
týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá
osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo
článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods.
1.
13.2. Podľa Článku 17. ods. 2 Nariadenia GDPR ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa
odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na
vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval
prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby
vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
13.3. Podľa Článku 17. ods. 3 Nariadenia GDPR odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie
potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako
aj článkom 9 ods. 3;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1
znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Článok XIV.

Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania

14.1. Podľa Článku 18. ods. 1 Nariadenia GDPR dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba
na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
14.2. Podľa Článku 18. ods. 2 Nariadenia GDPR ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto
osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej
alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
14.3. Podľa Článku 18. ods. 3 Nariadenia GDPR dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie
spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania
zrušené.

Článok XV.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo

obmedzením spracúvania

15.1. Podľa Článku 19. ods. 1 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému
boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie
spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako
nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje
dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
Článok XVI.
Právo na prenosnosť údajov

16.1. Podľa Článku 20. ods. 1 Nariadenia GDPR dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej
prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a),
alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
16.2. Podľa Článku 20. ods. 2 Nariadenia GDPR dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na
prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného
prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
16.3. Podľa Článku 20. ods. 3 Nariadenia GDPR uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto
článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

16.4. Podľa Článku 20. ods. 4 Nariadenia GDPR právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva a slobody iných.

Článok XVII.
Právo namietať

17.1. Podľa Článku 21. ods. 1 Nariadenia GDPR dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z
dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré
je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a
slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov.
17.2. Podľa Článku 21. ods. 2 Nariadenia GDPR ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho
marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa
jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym
marketingom.
17.3. Podľa Článku 21. ods. 3 Nariadenia GDPR ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely
priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
17.4. Podľa Článku 21. ods. 4 Nariadenia GDPR dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo
uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne
a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
17.5. Podľa Článku 21. ods. 5 Nariadenia GDPR v súvislosti s používaním služieb informačnej
spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo
namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
17.6. Podľa Článku 21. ods. 6 Nariadenia GDPR ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého
alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo
namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej
týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného
záujmu.

Článok XVIII.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

18.1. Podľa Článku 22. ods. 1 Nariadenia GDPR dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane
profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
18.2. Podľa Článku 22. ods. 2 Nariadenia GDPR odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa
zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov
dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
18.3. Podľa Článku 22. ods. 3 Nariadenia GDPR v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c)
prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej
osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a
práva napadnúť rozhodnutie.
18.4. Podľa Článku 22. ods. 4 Nariadenia GDPR rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na
osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9
ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených
záujmov dotknutej osoby.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

ČASŤ II

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa Nariadenia GDPR a Zákona č.

18/2018 Z.z.
Článok I.

Zodpovednosť prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR

1.1. Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ.
1.2. Podľa Článku 24. ods. 1 Nariadenia GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely
spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických
osôb prevádzkovateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný
preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s týmto nariadením. Uvedené opatrenia sa podľa
potreby preskúmajú a aktualizujú.
1.3. Podľa Článku 24. ods. 2 Nariadenia GDPR ak je to primerané vzhľadom na spracovateľské činnosti,
opatrenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú zavedenie primeraných politík ochrany údajov zo strany
prevádzkovateľa.
1.4. Podľa Článku 24. ods. 3 Nariadenia GDPR dodržiavanie schválených kódexov správania
uvedených v článku 40 alebo schválených certifikačných mechanizmov uvedených v článku 42 sa môže
použiť ako prvok na preukázanie splnenia povinností prevádzkovateľa.
1.5. Prevádzkovateľ je povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia podľa Článku 24 Nariadenia
GDPR v nadväznosti na Článok 32 a nasl. Nariadenia GDPR.
1.6. Prevádzkovateľ je najmä povinný prijať primerané a účinné opatrenia na ochranu osobných údajov a
mal by vedieť preukázať súlad spracovateľských činností s nariadením GDPR a prijatými opatreniami na
ochranu osobných údajov.
1.7. V bezpečnostných opatreniach by sa mala zohľadniť povaha, rozsah, kontext a účel spracúvania
a riziko pre práva a slobody fyzických osôb.

Článok II.

Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov podľa Nariadenia GDPR

2.1. Podľa Článku 25. ods. 1 Nariadenia GDPR so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na
vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie predstavuje pre práva a slobody fyzických osôb,
prevádzkovateľ v čase určenia prostriedkov spracúvania aj v čase samotného spracúvania prijme
primerané technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad pseudonymizácia, ktoré sú určené na
účinné zavedenie zásad ochrany údajov, ako je minimalizácia údajov, a začlení do spracúvania
nevyhnutné záruky s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia a chrániť práva dotknutých osôb.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

2.2. Podľa Článku 25. ods. 2 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ vykoná primerané technické a
organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že štandardne sa spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú
nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na množstvo
získaných osobných údajov, rozsah ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Konkrétne
sa takýmito opatreniami zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne
prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.
2.3. Podľa Článku 25. ods. 3 Nariadenia GDPR schválený certifikačný mechanizmus podľa článku 42 sa
môže použiť ako prvok na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odsekoch 1 a 2 tohto
článku.

Článok III. Sprostredkovateľ podľa
nariadenia GDPR

3.1. Podľa Článku 28. ods. 1 Nariadenia GDPR ak sa má spracúvanie uskutočniť v mene
prevádzkovateľa, prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to,
že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky tohto
nariadenia a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.
3.2. Podľa Článku 28. ods. 2 Nariadenia GDPR sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa
bez predchádzajúceho osobitného alebo všeobecného písomného povolenia prevádzkovateľa. V
prípade všeobecného písomného povolenia sprostredkovateľ informuje prevádzkovateľa o akýchkoľvek
zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalších sprostredkovateľov, čím sa
prevádzkovateľovi dá možnosť namietať voči takýmto zmenám.
3.3. Podľa Článku 28. ods. 3 Nariadenia GDPR spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo
iným právnym aktom podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré zaväzuje sprostredkovateľa
voči prevádzkovateľovi a ktorým sa stanovuje predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania,
typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa.
Uvedená zmluva alebo iný právny akt najmä stanovia, že sprostredkovateľ:
a) spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa, a to aj pokiaľ
ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, s výnimkou prípadov,
keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo členského štátu, ktorému sprostredkovateľ podlieha; v takom
prípade sprostredkovateľ oznámi prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ
dané právo takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu;
b) zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť
informácií, alebo aby boli viazané vhodnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúcou
zo štatútu;
c) vykoná všetky požadované opatrenia podľa článku 32;
d) dodržiava podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa uvedené v odsekoch 2 a 4;

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

e)po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáha prevádzkovateľovi vhodnými
technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv
dotknutej osoby ustanovených v kapitole III;
f) pomáha prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov 32 až 36 s prihliadnutím na
povahu spracúvania a informácie dostupné sprostredkovateľovi;
g) po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe rozhodnutia prevádzkovateľa
všetky osobné údaje vymaže alebo vráti prevádzkovateľovi a vymaže existujúce kópie, ak právo Únie
alebo právo členského štátu nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov;
h) poskytne prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností
stanovených v tomto článku a umožní audity, ako aj kontroly vykonávané prevádzkovateľom alebo iným
audítorom, ktorého poveril prevádzkovateľ, a prispieva k nim.
So zreteľom na písmeno h) prvého pododseku sprostredkovateľ bezodkladne informuje
prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru pokynom porušuje toto nariadenie alebo iné právne predpisy
Únie alebo členského štátu týkajúce sa ochrany údajov.
3.4. Podľa Článku 28. ods. 4 Nariadenia GDPR ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných
spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu
sprostredkovateľovi sa prostredníctvom zmluvy alebo iného právneho aktu podľa práva Únie alebo práva
členského štátu uložia rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sa stanovujú v zmluve alebo inom
právnom akte uzatvorenom medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to
predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných
opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky tohto nariadenia. Ak tento ďalší
sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, pôvodný sprostredkovateľ zostáva voči
prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.
3.5. Podľa Článku 28. ods. 5 Nariadenia GDPR dodržiavanie schváleného kódexu správania uvedeného
v článku 40 alebo schváleného certifikačného mechanizmu uvedeného v článku 42 sprostredkovateľom
sa môže použiť ako prvok na preukázanie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 a 4 tohto článku.
3.6. Podľa Článku 28. ods. 6 Nariadenia GDPR bez toho, aby tým bola dotknutá individuálna zmluva
medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, zmluva alebo iný právny akt uvedené v odsekoch 3 a 4
tohto článku sa môžu vcelku alebo sčasti zakladať na štandardných zmluvných doložkách uvedených v
odsekoch 7 a 8 tohto článku, a to aj v prípadoch, keď sú súčasťou certifikácie udelenej
prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi podľa článkov 42 a 43.
3.7. Podľa Článku 28. ods. 7 Nariadenia GDPR komisia môže stanoviť štandardné zmluvné doložky pre
záležitosti uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku a v súlade s postupom preskúmania uvedeným v
článku
93 ods. 2.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

3.8. Podľa Článku 28. ods. 8 Nariadenia GDPR dozorný orgán môže prijať štandardné zmluvné doložky
pre záležitosti uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku a v súlade s mechanizmom konzistentnosti
uvedeným v článku 63.
3.9. Podľa Článku 28. ods. 9 Nariadenia GDPR zmluva alebo iný právny akt uvedené v odsekoch 3 a 4
sa vypracujú v písomnej podobe vrátane elektronickej podoby.
3.10. Podľa Článku 28. ods. 10 Nariadenia GDPR bez toho, aby boli dotknuté články 82, 83 a 84, ak
sprostredkovateľ poruší toto nariadenie tým, že určí účely a prostriedky spracúvania, považuje sa v
súvislosti s daným spracúvaním za prevádzkovateľa.
Článok IV.

Spracúvanie osobných údajov na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
4.1. Podľa Článku 29. Nariadenia GDPR sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe
poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže
spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje
podľa práva Únie alebo práva členského štátu.
Článok V.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

5.1. Podľa Článku 32. ods. 1 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom
na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely
spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických
osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú
tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia prípadne zahŕňajú aj:
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;
b) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a
služieb;
c) schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo
technického incidentu;
d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných
opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.
5.2. Podľa Článku 32. ods. 2 Nariadenia GDPR pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa
prihliada predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného
alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa
prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

5.3. Podľa Článku 32. ods. 3 Nariadenia GDPR dodržiavanie schváleného kódexu správania uvedeného
v článku 40 alebo schváleného certifikačného mechanizmu uvedeného v článku 42 sa môže použiť ako
prvok na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odseku 1 tohto článku.
5.4. Podľa Článku 32. ods. 4 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na
zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov
prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva
členského štátu.
5.5. K bezpečnostným opatreniam možno zaradiť najmä prijatie primeraných technických, organizačných
a personálnych bezpečnostných opatrení a záruk zo strany prevádzkovateľa, ako aj sprostredkovateľa,
ktoré zohľadňujú najmä:
a) zásady spracúvania osobných údajov ako zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť;
b) obmedzenie a kompatibilitu účelov spracúvania;
c) minimalizáciu údajov, pseudonymizáciu alebo šifrovanie údajov a minimalizáciu uchovávania údajov;
d) správnosť údajov;
e) integritu a dôvernosť, dostupnosti údajov;
f) zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných
údajov, dobu uchovávania a prístup k týmto osobným údajom) spracúvania s ohľadom na účel
spracovateľskej operácie;
g) povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
h) odolnosť a obnovu systémov spracúvania;
i) poverenia oprávnených osôb;
j) prijatie primeraných opatrení, aby sa zabezpečila oprava alebo vymazanie nesprávnych údajov, či iný
výkon práv dotknutej osoby;
k) riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä
náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie
osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie; posúdenie rizík so zreteľom na
pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním, a na identifikáciu
najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

Článok VI.

Ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
6.1. Podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez
súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na akademický účel,
umelecký účel alebo literárny účel; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto účel
prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu
súkromia alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný
predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
6.2. Podľa ust. § 78 ods. 2 Zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez
súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby
informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva
prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na
takýto účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na
ochranu súkromia alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje
osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
6.3. Podľa ust. § 78 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej
osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno,
priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenia, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca
alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové
číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v
súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej
osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť,
dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
6.4. Podľa ust. § 78 ods. 4 Zákona č. 18/2018 Z.z. pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na
účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor podľa osobitného predpisu (Zákon
č.
301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.) len vtedy, ak jeho využitie je
nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného
identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na
právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje;
to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba.
6.5. Podľa ust. § 78 ods. 5 Zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľ môže spracúvať genetické údaje,
biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia aj na právnom základe osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
6.6. Podľa ust. § 78 ods. 6 Zákona č. 18/2018 Z.z. osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej
fyzickej osoby a spracúvať v informačnom systéme len s predchádzajúcim písomným súhlasom
dotknutej osoby; to neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informačného
systému iná fyzická osoba chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy, oznamuje skutočnosti,
ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa osobné údaje spracúvajú
na

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

základe osobitného zákona podľa § 13 ods. 1 písm. c) a e). Ten, kto takéto osobné údaje spracúva,
musí vedieť preukázať úradu na jeho žiadosť, že ich získal v súlade s týmto zákonom.
6.7. Podľa ust. § 78 ods. 7 Zákona č. 18/2018 Z.z. ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný p odľa
tohto zákona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba. Súhlas nie je platný, ak čo len
jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.
6.8. Podľa ust. § 78 ods. 8 Zákona č. 18/2018 Z.z. pri spracúvaní osobných údajov na účel archivác ie,
na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ a
sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú
zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie
dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.
6.9. Podľa ust. § 78 ods. 9 Zákona č. 18/2018 Z.z. ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel
historického výskumu alebo na štatistický účel, môžu byť práva dotknutej osoby podľa § 21, § 22, § 24 a
27 alebo podľa osobitného predpisu (Čl. 15, 16, 18 a 21 nariadenia GDPR) obmedzené osobitným
predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak sú prijaté
primerané podmienky a záruky podľa odseku 6, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepodobne
znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov, a takéto obmedzenie práv
dotknutej osoby je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov.
6.10. Podľa ust. § 78 ods. 10 Zákona č. 18/2018 Z.z. ak sa osobné údaje spracúvajú na účel archivácie,
môžu byť práva dotknutej osoby podľa § 21, § 22 a § 24 až 27 alebo podľa osobitného predpisu (Čl. 15,
16, 18 až 21 nariadenia GDPR) obmedzené osobitným predpisom, ak sú prijaté primerané podmienky a
záruky podľa odseku 6, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepodobne znemožnili alebo závažným
spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov, a takéto obmedzenie práv dotknutej osoby je nevyhnutné na
dosiahnutie týchto účelov.
6.11. Podľa ust. § 78 ods. 11 Zákona č. 18/2018 Z.z. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ pri prijímaní
bezpečnostných opatrení a pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov postupuje primerane
podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.
Článok VII.

Povinnosť mlčanlivosti podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

7.1. Podľa ust. § 79 ods. 1 Zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení
spracúvania osobných údajov.
7.2. Podľa ust. § 79 ods. 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný
zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po
skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného
pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

7.3. Podľa ust. § 79 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z. z. povinnosť mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 neplatí,
ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného
zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitných predpisov (napríklad zákon č.
566/1992
Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1993 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o dani z
motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
zákon č. 307/2014
Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
7.4. Podľa ust. § 79 ods. 4 Zákona č. 18/2018 Z. z. ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa odsekov
1 a 2 § 45 ods. 5 sa nepoužijú vo vzťahu k úradu pri plnení jeho úloh podľa tohto zákona alebo
osobitného
predpisu.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

ČASŤ III

Technické a organizačné opatrenia prevádzkovateľa za účelom zabezpečenia ochrany osobných

údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z.

Článok I.
Základné ciele

1.1. Základným cieľom prijatia primeraných technických a organizačných opatrení je zabezpečiť ochranu
spracúvaných osobných údajov pred ich stratou, odcudzením, poškodením, alebo prístupom
neoprávnených osôb k týmto údajom.
1.2. Hlavnou úlohou prijatých technických a organizačných opatrení je zamedziť možným negatívnym
dopadom na bezpečnosť osobných údajov spracúvaných ako v automatizovanej, tak aj
neautomatizovanej podobe.
1.3. Je nevyhnutné prijať také technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby riziká, ktorým je
vystavený informačný systém, boli znížené na minimum.
1.4 Prevádzkovateľ pri prijímaní opatrení na zmiernenie rizík pre práva fyzickej osoby postupuje v
primeranom rozsahu najmä podľa Článkov II a III tejto Smernice.
Článok II. Požadované technické

opatrenia

2.1. V zmysle Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z., ako aj prílohy k vyhláške č. 158/2018 Z. z.
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu
osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov prostredníctvom
prijatia a implementácie nasledujúcich odporúčaných technických opatrení:
1.1 Technické opatrenie realizované prostriedkami fyzickej povahy
1.1.1
Zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (napr. uzamykateľné dvere,
okná, mreže) a aj pomocou technických zabezpečovacích prostriedkov (napr. elektrický zabezpečovací
systém objektu, elektrická požiarna signalizácia).
1.1.2
Zabezpečenie chráneného priestoru jeho oddelením od ostatných častí objektu (napr. steny, mreže
alebo presklenia).
1.1.3
Umiestnenie dôležitých prostriedkov informačných technológií v chránenom priestore a ochrana
informačnej infraštruktúry pred fyzickým prístupom neoprávnených osôb a nepriaznivými vplyvmi okolia.
1.1.4
Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov vrátane bezpečného uloženia listinných
dokumentov.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

1.1.5
Opatrenie na zamedzenie náhodného prečítania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek (napr.
vhodné umiestnenie zobrazovacích jednotiek).
1.2 Ochrana pred neoprávneným prístupom
1.2.1
Šifrová ochrana uložených a prenášaných údajov, pravidlá pre kryptografické opatrenia.
1.2.2
Pravidlá prístupu tretích strán k informačnému systému, ak k takému prístupu dochádza.
1.3 Riadenie prístupu poverených osôb
1.3.1
Riadenie prístupov a opatrenia na zaručenie platných politík riadenia prístupov (napr. identifikácia,
autentizácia a autorizácia osôb v informačnom systéme).
1.3.2
Riadenie privilegovaných prístupov v informačnom systéme.
1.3.3
Zaznamenávanie prístupu a aktivít poverených osôb v informačnom systéme.
1.4 Riadenie zraniteľností
1.4.1
Opatrenia na detekciu a odstránenie škodlivého kódu a nápravu následkov škodlivého kódu.
1.4.2
Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou.
1.4.3
Používanie legálneho a prevádzkovateľom schváleného softvéru.
1.4.4
Opatrenia na zaručenie pravidelnej aktualizácie operačných systémov a programového aplikačného
vybavenia.
1.4.5
Pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete a spôsob ich overovania. Filtrovanie
sieťovej komunikácie.
1.4.6
Zhromažďovanie informácií o technických zraniteľnostiach informačných systémov, vyhodnocovanie
úrovne rizík a implementácia opatrení na potlačenie týchto rizík.
1.5 Sieťová bezpečnosť
1.5.1
Kontrola, obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia informačného systému, v ktorom sú spracúvané
osobné údaje s verejne prístupnou počítačovou sieťou.
1.5.2
Ochrana vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástrojov sieťovej bezpečnosti (napr.
firewall), segmentácia počítačovej siete.
1.5.3
Pravidlá prístupu do verejne prístupnej počítačovej siete, opatrenia na zamedzenie pripojenia k určitým
adresám, pravidlá používania sieťových protokolov.
1.5.4
Ochrana proti iným hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete (napr. hackerský útok).

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

1.5.5
Aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia.
1.6 Zálohovanie
1.6.1
Test funkčnosti záložných dátových nosičov.
1.6.2
Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou.
1.6.3
Určenie doby uchovávania záloh a kontrola jej dodržiavania.
1.6.4
Test obnovy informačného systému zo zálohy.
1.6.5
Bezpečné ukladanie záloh.
1.7 Likvidácia osobných údajov a dátových nosičov
1.7.1
Technické opatrenia na bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov.
1.7.2
Zariadenie na mechanické zničenie dátových nosičov osobných údajov (napr. zariadenie na skartovanie
listín a dátových médií).

Článok III.

Požadované organizačné opatrenia

3.1. V zmysle Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z., ako aj prílohy k vyhláške č. 158/2018 Z. z.
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu
osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov prostredníctvom
prijatia a implementácie nasledujúcich odporúčaných organizačných opatrení:

 1. Organizačné opatrenia
  2.1 Personálne opatrenia
  2.1.1
  Poverenie osoby prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá má prístup k osobným údajom.
  2.1.2
  Pokyny prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov, najmä
  2.1.2.1
  vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má mať konkrétna osoba prístup na plnenie jej povinností
  alebo úloh,
  2.1.2.2
  určenie postupov, ktoré je poverená osoba povinná uplatňovať pri spracúvaní osobných údajov,
  2.1.2.3
  vymedzenie základných postupov alebo operácií s osobnými údajmi,
  2.1.2.4
  vymedzenie zodpovednosti za porušenie zákona.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

2.1.3
Poučenie poverených osôb o postupoch spojených s automatizovanými prostriedkami spracúvania a
súvisiacich právach a povinnostiach (v priestoroch prevádzkovateľa a mimo týchto priestorov).
2.1.4
Určenie zodpovednej osoby podľa § 44 zákona.
2.1.5
Vzdelávanie poverených osôb (napr. právna oblasť, oblasť informačných technológií).
2.1.6
Postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu alebo obdobného pomeru
poverenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o
následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti).
2.1.7
Práca na diaľku a pravidlá mobilného spracovania dát.
2.2 Riadenie aktív
2.2.1
Vedenie inventárneho zoznamu aktív a jeho pravidelná aktualizácia.
2.2.2
Evidencia všetkých miest prepojenia sietí vrátane prepojení s verejne prístupnou počítačovou sieťou.
2.2.3
Určenie vlastníctva aktív a zodpovednosti za riziká.
2.2.4
Pravidlá a postupy klasifikácie informácií.
2.2.5
Pravidlá a postupy na označovanie informácií a zaobchádzanie s nimi v súlade s platnou klasifikačnou
schémou.
2.2.6
Pravidlá na prijateľné používanie informácií a aktív spojených s prostriedkami na spracúvanie informácií.
2.2.7
Opatrenia na vrátenie aktív (napr. prostriedkov spracúvania osobných údajov) patriacich
prevádzkovateľovi po ukončení pracovného pomeru, po vypršaní uzatvorenej dohody alebo zmluvy, pri
zmene pracovného miesta alebo pracovného zaradenia a pod.
2.3 Riadenie prístupu osôb k osobným údajom
2.3.1
Pravidlá fyzického vstupu do objektu a chránených priestorov prevádzkovateľa.
2.3.2
Správa prístupových prostriedkov a zariadení do objektov (individuálne prideľovanie kľúčov,
elektronických kľúčov, vstupných kariet a bezpečné ukladanie ich rezerv).
2.3.3
Pravidlá prideľovania prístupových práv a úrovní prístupu (rolí) povereným osobám.
2.3.4
Politika hesiel a pravidlá používania autorizačných a autentizačných prostriedkov.
2.3.5
Pravidlá vzájomného zastupovania poverených osôb (napr. pri nehode, dočasnej pracovnej
neschopnosti, ukončení pracovného alebo obdobného pomeru).

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

2.3.6
Pravidlá odstránenia alebo zmeny prístupových práv poverených osôb a zariadení na spracúvanie
informácií pri ukončení zamestnania, zmluvy alebo dohody, alebo prispôsobenie zmenám rolí.
2.4 Organizácia spracúvania osobných údajov
2.4.1
Pravidlá spracúvania osobných údajov v chránenom priestore.
2.4.2
Nepretržitá prítomnosť poverenej osoby v chránenom priestore, ak sa v ňom nachádzajú aj iné ako
poverené osoby.
2.4.3
Režim údržby a upratovania chránených priestorov.
2.4.4
Pravidlá spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru, ak sa také spracúvanie predpokladá
2.4.4.1
pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov (napr. listiny, fotografie) mimo chránených
priestorov a vymedzenie zodpovedností,
2.4.4.2
pravidlá používania automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. notebooky) mimo chránených
priestorov a vymedzenie zodpovedností,
2.4.4.3
pravidlá používania prenosných dátových nosičov mimo chránených priestorov a vymedzenie
zodpovedností.
2.5 Likvidácia osobných údajov
2.5.1
Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej zodpovednosti jednotlivých
poverených osôb (bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových
nosičov a fyzických nosičov osobných údajov).
2.6 Porušenia ochrany osobných údajov
2.6.1
Postup pri oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe na včasné prijatie
preventívnych alebo nápravných opatrení.
2.6.2
Pravidelné preskúmavanie záznamov udalostí, záznamov o aktivitách používateľov, záznamov o
výnimkách.
2.6.3
Evidencia porušení ochrany osobných údajov a použitých riešení.
2.6.4
Postup identifikácie a riešenia jednotlivých typov porušení ochrany osobných údajov.
2.6.5
Postup odstraňovania následkov porušení ochrany osobných údajov.
2.6.6
Postupy zaručenia kontinuity pri havárii alebo inej mimoriadnej udalosti.
2.6.7
Postup pri poruche, údržbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov spracúvania.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

2.7 Kontrolná činnosť
2.7.1
Kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu,
formy a periodicity jej realizácie (napr. pravidelné kontroly prístupov).
2.7.2
Informovanie osôb o kontrolnom mechanizme,4) ak ho prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má
zavedený (rozsah kontroly a spôsoby jej uskutočňovania).
2.7.3
Postupy monitorovania súladu spracúvania osobných údajov podľa § 42 ods. 7 zákona.
2.8 Dodávateľské vzťahy
2.8.1
Postup overenia dostatočných záruk.
2.8.2
Začlenenie požiadaviek na ochranu údajov do požiadaviek nových systémov a do pravidiel vývoja a
nákupu systémov.
2.8.3
Začlenenie požiadaviek na ochranu údajov do zmluvných vzťahov s dodávateľmi a tretími stranami.
2.8.4
Testovanie bezpečnostných funkcií počas vývoja systémov.
2.8.5
Monitorovanie a pravidelné preskúmavanie úrovne bezpečnosti služieb poskytovaných dodávateľmi.

Článok IV.
Zodpovedná osoba

4.1. Podľa Článku 37. ods. 1 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ a sprostredkovateľ určia zodpovednú
osobu v každom prípade, keď:
a) spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone
ich súdnej právomoci;
b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si
vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie
dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo
c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií
údajov podľa článku 9 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania
viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10.
4.2. Podľa Článku 37. ods. 2 Nariadenia GDPR skupina podnikov môže určiť jednu zodpovednú osobu,
ak je zodpovedná osoba ľahko dostupná z každej prevádzkarne.
4.3. Podľa Článku 37. ods. 3 Nariadenia GDPR ak je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom
orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, pre viaceré takéto orgány alebo subjekty sa môže určiť
jedna zodpovedná osoba, pričom sa zohľadní ich organizačná štruktúra a veľkosť.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

4.4. Podľa Článku 37. ods. 4 Nariadenia GDPR v iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v odseku 1,
zodpovednú osobu môže určiť alebo, ak sa to vyžaduje v práve Únie alebo v práve členského štátu, určí
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie
prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov. Zodpovedná osoba môže konať v mene takýchto združení
a iných subjektov zastupujúcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov.
4.5. Podľa Článku 37. ods. 5 Nariadenia GDPR zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných
kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na
základe spôsobilosti plniť úlohy uvedené v článku 39.
4.6. Podľa Článku 37. ods. 6 Nariadenia GDPR zodpovedná osoba môže byť členom personálu
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy o poskytovaní
služieb.
4.7. Podľa Článku 37. ods. 7Nariadenia GDPR prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zverejnia
kontaktné údaje zodpovednej osoby a oznámia ich dozornému orgánu.
4.8. Podľa Článku 38. ods. 1 Nariadenia GDPR Článok prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečia,
aby bola zodpovedná osoba riadnym spôsobom a včas zapojená do všetkých záležitostí, ktoré súvisia s
ochranou osobných údajov.
4.9. Podľa Článku 38. ods. 2 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podporujú
zodpovednú osobu pri plnení úloh uvedených v článku 39, a to tak, že poskytujú zdroje potrebné na
plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zdroje na
udržiavanie jej odborných znalostí.
4.10. Podľa Článku 38. ods. 3 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečia, aby
zodpovedná osoba v súvislosti s plnením týchto úloh nedostávala žiadne pokyny. Prevádzkovateľ ani
sprostredkovateľ ju nesmú odvolať alebo postihovať za výkon jej úloh. Zodpovedná osoba podlieha
priamo najvyššiemu vedeniu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
4.11. Podľa Článku 38. ods. 4 Nariadenia GDPR dotknuté osoby môžu kontaktovať zodpovednú osobu v
súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania ich práv
podľa tohto nariadenia.
4.12. Podľa Článku 38. ods. 5 Nariadenia GDPR zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich
úloh viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo dôvernosť informácií v súlade s právom Únie
alebo s právom členského štátu.
4.13. Podľa Článku 38. ods. 6 Nariadenia GDPR zodpovedná osoba môže plniť iné úlohy a povinnosti.
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zabezpečia, aby žiadna z takýchto úloh alebo povinností
neviedla ku konfliktu záujmov.
4.14. Podľa Článku 39. ods. 1 Nariadenia GDPR zodpovedná osoba má aspoň tieto úlohy:

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

a) poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a
zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie, o ich povinnostiach podľa tohto nariadenia a ostatných
právnych predpisov Únie alebo členského štátu týkajúcich sa ochrany údajov;
b) monitorovanie súladu s týmto nariadením, s ostatnými právnymi predpismi Únie alebo členského štátu
týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v
súvislosti s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej
prípravy personálu, ktorý je zapojený do spracovateľských operácií, a súvisiacich auditov;
c) poskytovanie poradenstva na požiadanie, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu údajov a
monitorovanie jeho vykonávania podľa článku 35;
d) spolupráca s dozorným orgánom;
e) plnenie úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania
vrátane predchádzajúcej konzultácie uvedenej v článku 36 a podľa potreby aj konzultácie v akýchkoľvek
iných veciach.
4.15. Podľa Článku 39. ods. 2 Nariadenia GDPR zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite
zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie na vedomie povahu, rozsah,
kontext a účely spracúvania.
4.16. Podľa Usmernenia pracovanej skupiny WP29 k aplikácii Nariadenia GDPR inštitút zodpovednej
osoby nie je ničím novým. Aj keď smernica 95/46/ES3 nevyžadovala, aby spoločnosti menovali
zodpovedné osoby, napriek tomu sa v priebehu rokov vo viacerých členských štátoch vyvinula prax ich
menovania. Už pred prijatím nariadenia, bola skupina WP29 toho názoru, že zodpovedná osoba je
základným kameňom zodpovednosti, že jej menovanie pomáha zabezpečiť súlad s pravidlami ochrany
osobných údajov a pre podnikateľov predstavuje konkurenčnú výhodu. Okrem toho že pomáha
zabezpečiť súlad s pravidlami ochrany osobných údajov implementáciou nástrojov pre zodpovedné
spracúvanie (ako napr. zabezpečením alebo vykonaním posúdenia vplyvov alebo auditov), zodpovedné
osoby vystupujú ako prostredníci medzi dôležitými zainteresovanými stranami (dozornými orgánmi,
dotknutými osobami a obchodnými oddeleniami spoločností).
4.17. Podľa Usmernenia pracovanej skupiny WP29 k aplikácii Nariadenia GDPR zodpovedné osoby nie
sú osobne zodpovedné v prípade výskytu nesúladu s Nariadením. Nariadenie jasne stanovuje, že
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má zabezpečiť súlad a má byť schopný preukázať, že
spracúvanie sa realizuje v súlade s ustanoveniami nariadenia (článok 24 ods. 1). Za súlad v oblasti
ochrany osobných údajov je zodpovedný prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ. Prevádzkovateľ a
sprostredkovateľ majú taktiež kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o poskytnutie súčinnosti zodpovednej osobe, aby
sa zabezpečilo účinné vykonávanie jej úloh. Vymenovanie zodpovednej osoby je prvý krok, avšak
zodpovedné osoby musia mať dostatočnú mieru autonómie a zdrojov, aby mohli reálne plniť svoje úlohy.

Článok V.

Záznamy o spracovateľských činnostiach

5.1. Podľa Článku 30. ods. 1 Nariadenia GDPR každý prevádzkovateľ a v príslušnom prípade zástupca
prevádzkovateľa vedie záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Tieto záznamy
musia obsahovať všetky tieto informácie:

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

a) meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušnom prípade spoločného prevádzkovateľa,
zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby;
b) účely spracúvania;
c) opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov;
d) kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, vrátane príjemcov v tretích
krajinách alebo medzinárodných organizácií;
e) v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
vrátane označenia predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a v prípade prenosov
uvedených v článku 49 ods. 1 druhom pododseku dokumentáciu primeraných záruk;
f) podľa možností predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií údajov;
g) podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení uvedených v
článku 32 ods. 1.
5.2. Podľa Článku 30. ods. 2 Nariadenia GDPR každý sprostredkovateľ a v príslušnom prípade zástupca
sprostredkovateľa vedie záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v
mene prevádzkovateľa, pričom tieto záznamy obsahujú:
a) meno/názov a kontaktné údaje sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľov a každého
prevádzkovateľa, v mene ktorého sprostredkovateľ koná, a v príslušnom prípade zástupcu
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a zodpovednej osoby;
b) kategórie spracúvania vykonávaného v mene každého prevádzkovateľa;
c) v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
vrátane označenia predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a v prípade prenosov
uvedených v článku 49 ods. 1 druhom pododseku dokumentáciu primeraných záruk;
d) podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení uvedených v
článku 32 ods. 1.
5.3. Podľa Článku 30. ods. 3 Nariadenia GDPR záznamy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vedú v písomnej
podobe vrátane elektronickej podoby.
5.4. Podľa Článku 30. ods. 4 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a v príslušnom
prípade zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na požiadanie sprístupnia záznamy
dozornému orgánu.
5.5. Podľa Článku 30. ods. 5 Nariadenia GDPR povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na
podnik alebo organizáciu, ktorá zamestnáva menej ako 250 osôb, pokiaľ nie je pravdepodobné, že
spracúvanie, ktoré vykonáva, povedie k riziku pre práva a slobody dotknutej osoby, pokiaľ je toto
spracúvanie príležitostné alebo nezahŕňa osobitné kategórie údajov podľa článku 9 ods. 1 alebo
osobných údajov týkajúcich sa uznaní viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

Článok VI.

Usmernenie k Záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa alebo zástupcu

prevádzkovateľa

6.1. Predmetné usmernenie bolo vydané a zverejnené Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.
6.2. Každý prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak takého má prevádzkovateľ povereného)
má povinnosť viesť záznam o spracovateľskej činnosti (ďalej len „záznam“) a to buď v papierovej alebo
elektronickej podobe, ktorý nemá povinnosť nikam zasielať a ponecháva si ho u seba. Úradom
zverejnený záznam je len vzorom a prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa má možnosť si ho
upraviť podľa seba, no musí obsahovať všetky zákonné náležitosti, ktoré sú upravené v § 37 ods. 1
zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), príp. podľa čl. 30 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“). Na požiadanie úradu je prevádzkovateľ alebo
zástupca prevádzkovateľa povinný sprístupniť záznam úradu.
6.3. Výnimky z povinnosti viesť záznam podľa § 37 ods. 5 zákona, resp. podľa čl. 30 ods. 5 nariadenia:
Pre výnimku z povinnosti viesť záznamy platí iba situácia č. 1. V ostatných situáciách sú uvedené
možnosti ako má prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa postupovať, keď nastane niektorá z
kombinácii.
6.4. Úrad na ochranu osobných údajov SR dáva do pozornosti, že pracovaná skupina WP29, ktorá
vyjadrila svoj názor na to, ako prihliadať na výnimku viesť záznamy tiež uviedla, že prevádzkovateľ alebo
zástupca prevádzkovateľa nemusí viesť záznamy len na tie spracovateľské operácie, na ktoré sa
samotná výnimka vzťahuje. Teda ak má 10 spracovateľských operácií a na 2 sa vzťahuje výnimka, tak
pri ostatných
8 musí viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. (Working Party 29 Position Paper on the
derogations from the obligation to maintain records of processing activities pursuant to Article 30(5)
GDPR,
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/position-paper-derogations-obligationmaintain-
records-processing-activities-pursuant)
6.5. Situácia č. 1: Ak podnik alebo organizácia zamestnáva menej ako 250 osôb a

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

6.6. Situácia č. 2: Ak podnik alebo organizácia zamestnáva menej ako 250 osôb a je pravdepodobné, že
spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva povedie k riziku pre práva a slobody dotknutej osoby,
prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa je povinný viesť záznamy o spracovateľských
činnostiach.
6.7. Situácia č. 3: Ak podnik alebo organizácia zamestnáva menej ako 250 osôb a spracúvanie nie je
príležitostné, prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa je povinný viesť záznamy o
spracovateľských činnostiach. Situácia č. 4: Ak podnik alebo organizácia zamestnáva menej ako 250
osôb a spracúvanie zahŕňa osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 ods. 1 zákona, príp. čl. 9
ods.
1 nariadenia (napr. biometrický údaj, údaj o zdraví a pod.) alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny
za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 zákona, príp. čl. 10 nariadenia, prevádzkovateľ
alebo zástupca prevádzkovateľa je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach.
6.8. Záznamy o spracovateľských činnostiach nahrádzajú oznámenia informačných systémov, žiadosti o
osobitnú registráciu informačných systémov a evidenčné listy informačných systémov. Oproti
predchádzajúcej právnej úprave obsiahnutej v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov nie je táto povinnosť naviazaná na informačný systém, ale na účel
spracúvania.
6.9. Prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa je zodpovedný za to, aby všetky údaje uvedené v
zázname boli aktuálne. Napríklad, ak sa zmenila zodpovedná osoba, prevádzkovateľ je povinný tento
údaj v zázname ku dňu zmeny aktualizovať.
6.10. Vypĺňanie vzoru záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa alebo zástupcu
prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa si môže vypracovať vlastný záznam alebo použiť vzor
zverejnený úradom. Úradom zverejnený vzor obsahuje všetky povinné náležitosti vyžadované zákonom,
príp. nariadením. Ak bude mať prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa správne a úplne
vypísaný tento vzor bude napĺňať zákon. Samozrejme nie je vylúčené, aby si prevádzkovateľ alebo
zástupca prevádzkovateľa v prípade potreby pridal vlastné polia, napr. poznámka a podobne.
6.10.1. Podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. a) nariadenia:
Prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa vypíše o sebe identifikačné údaje a kontaktné údaje
(obchodné meno/meno a priezvisko, IČO, adresa sídla/trvalého bydliska, telefonický kontakt, mailová
adresa), ak nimi disponuje (napr. prevádzkovateľ nemusí mať zriadenú mailovú schránku). Údaje o
spoločnom prevádzkovateľovi, zástupcovi prevádzkovateľa a zodpovednej osobe sa vypíšu v prípade,
ak boli poverení alebo zodpovedná osoba určená. Pri zodpovednej osobe, ktorá môže byť fyzickou
alebo právnickou osobou sa vypíšu všetky identifikačné a kontaktné údaje, ktoré má prevádzkovateľ
alebo zástupca prevádzkovateľa k dispozícií. Ak ide o zodpovednú osobu, ktorá je zároveň
zamestnancom prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa, nie je potrebné vypĺňať adresu. Ak ide o
externú zodpovednú osobu uvedie sa adresa jej sídla alebo trvalého bydliska.
6.10.2. Podľa § 37 ods. 1 písm. b) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. b) nariadenia:

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

Účelom spracúvania osobných údajov (§ 7 zákona, čl. 5 ods. 1 písm. b) nariadenia) sa rozumie
konkrétne vymedzený alebo ustanovený zámer, na základe ktorého bude prevádzkovateľ spracúvať
osobné údaje viažuce sa na jeho činnosť. Tento účel by si mal prevádzkovateľ stanoviť vopred,
jednoznačne a mal by byť oprávnený. Napr. spracúvanie osobných údajov zamestnanca na účel plnenia
povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom. Každý účel spracúvania musí byť v
zázname vymedzený samostatne a ku každému musia byť vyplnené všetky povinné náležitosti. Koľko
účelov má prevádzkovateľ, toľko „riadkov“ musí záznam obsahovať.
6.10.3. Podľa § 37 ods. 1 písm. c) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. c) nariadenia:
Opis kategórií dotknutých osôb je taký okruh osôb, ktorých osobné údaje sa budú spracúvať. V prípade
príkladu na zamestnancoch bude takouto kategóriou práve zamestnanec, manžel/manželka
zamestnanca, deti zamestnanca a pod.
Pri kategórii osobných údajov sú tieto možnosti: bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1
nariadenia), osobitná kategória osobných údajov (§ 16 zákona, čl. 9 nariadenia) a/alebo osobné údaje
týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku (§ 17 zákona, čl. 10 nariadenia).
Prevádzkovateľ/zástupca prevádzkovateľa musí uviesť kategóriu, ale nie je vylúčené, aby uviedol menný
zoznam všetkých osobných údajov, ktoré spracúva. Je to možnosť, nie povinnosť.
6.10.4. Podľa § 37 ods. 1 písm. d) zákona, čl. 30ods. 1 písm. d) nariadenia:
Ďalšou povinnou náležitosťou je kategória príjemcov. Príjemcom sa podľa § 5 písm. q) zákona (čl. 4 bod
9 nariadenia) rozumie každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Ak
prevádzkovateľ vie určiť príjemcu uvedie sa do záznamu konkrétny príjemca, napríklad sociálna
poisťovňa, zdravotná poisťovňa v prípade zamestnanca a platenia odvodov za neho. Ak by
prevádzkovateľ nevedel určiť príjemcu, uvedie sa kategória, okruh príjemcov, napr. súdy, orgány
verejnej moci atď. Príjemcom je aj sprostredkovateľ prevádzkovateľa.
Takýto príjemca sa môže nachádzať aj v tretej krajine, napr. Turecko, Izrael, USA alebo je treťou
stranou medzinárodná organizácia (napr. Medzinárodná organizácia práce, Medzinárodná námorná
organizácia alebo Svetová zdravotnícka organizácia).
6.10.5. Podľa § 37 ods. 1 písm. e) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. e) nariadenia:
V prípade, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov aj do tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií je povinný vypísať kolónku s touto zákonnou náležitosťou, kam budú údaje
prenášané. Je potrebné disponovať dokumentáciou o primeraných zárukách, ktoré tento prenos budú
zabezpečovať. Zoznam členských štátov EÚ/EHP a krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany
prikladáme v priamom linku na webové sídlo úradu. V zákone sú tomu venované § 47 – 51 zákona, čl.
44 – 50 nariadenia.
6.10.6. Podľa § 37 ods. 1 písm. f) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. f) nariadenia:
Na každú kategóriu osobných údajov je potrebné určiť lehotu, po ktorej majú byť osobné údaje
vymazané. Túto lehotu môže stanoviť osobitný právny predpis, napr. zákon o archívoch a registratúrach,
prípadne si ju určí prevádzkovateľ sám s ohľadom na zásadu minimalizácie uchovávania osobných
údajov (§ 10 zákona, čl. 5 ods. 1 písm. e) nariadenia).
6.10.7. Podľa § 37 ods. 1 písm. g) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. g) nariadenia:
Do záznamu o spracovateľských činnostiach je potrebné uviesť aké technické a organizačné
bezpečnostné opatrenia prijal prevádzkovateľ, aby zabezpečil, že spracúvanie osobných údajov bude

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

bezpečné, chránené a urobil všetko preto, aby nemohli byť zneužité. Je potrebné vychádzať z § 39
zákona, resp. z čl. 32 nariadenia, ktorý stanovuje najmä tieto opatrenia: pseudonymizácia a šifrovanie
osobných údajov, zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov
spracúvania osobných údajov, proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade
fyzického alebo technického incidentu, proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia
účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
Inými slovami môže ísť pri technických bezpečnostných opatreniach o zabezpečenie počítača
antivírusom, zaheslovanie, v prípade listinnej podoby dokumentu, ktorý obsahuje osobné údaje to môže
byť uzamykateľná skriňa, trezor, archív s kódom. Pri organizačných opatreniach je to ľudský faktor, ktorý
zabezpečí bezpečnosť spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, napr. určená zodpovedná osoba,
poučená oprávnená osoba. V prípade vypracovanej dokumentácie bezpečnosti osobných údajov je
možné uviesť odkaz na takýto dokument.
6.10.8. Podľa § 13 zákona, čl. 6 nariadenia:
Vo vzore záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa je
vložená fakultatívna náležitosť „právny základ spracovateľskej činnosti“, ktorý je upravený v § 13
zákona, príp. v čl. 6 nariadenia. Nie je to obligatórna náležitosť záznamu o spracovateľských
činnostiach, ale vzhľadom na skutočnosť, že na právny základ sa viaže účel spracúvania osobných
údajov a v prípade kontroly je prevádzkovateľ/zástupca prevádzkovateľa i tak povinný uviesť právny
základ spracúvania, Úrad vidí v tejto náležitosti opodstatnenie.
Povinnosť vyplniť záznam sa vzťahuje aj na každého spoločného prevádzkovateľa ako aj zástupcu
prevádzkovateľa a môže sa riadiť týmto návodom na vyplnenie.
Článok VII.

Usmernenie k Záznamu o kategóriách spracovateľských činností sprostredkovateľa alebo

zástupcu sprostredkovateľa

7.1. Predmetné usmernenie bolo vydané a zverejnené Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.
7.2. Každý sprostredkovateľ alebo zástupca sprostredkovateľa (ak takého má sprostredkovateľ
povereného) má povinnosť vytvoriť si záznam o kategóriách spracovateľskej činnosti (ďalej len
„záznam“) a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe, ktorý nemá povinnosť nikam zasielať a
ponecháva si ho u seba. Úradom zverejnený záznam je len vzorom a sprostredkovateľ alebo zástupca
sprostredkovateľa má možnosť si ho upraviť podľa seba, no musí obsahovať všetky zákonné náležitosti,
ktoré sú upravené v § 37 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“),
príp. podľa čl. 30 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“). Na
požiadanie úradu je sprostredkovateľ alebo zástupca sprostredkovateľa povinný sprístupniť záznam
úradu.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

7.3. Výnimky z povinnosti viesť záznam podľa § 37 ods. 5 zákona, resp. podľa čl. 30 ods. 5 nariadenia:
Pre výnimku z povinnosti viesť záznamy platí iba situácia č. 1. V ostatných situáciách sú uvedené
možnosti ako má sprostredkovateľ alebo zástupca sprostredkovateľa postupovať, keď nastane niektorá
z kombinácií.
7.4. Úrad na ochranu osobných údajov SR dáva do pozornosti, že pracovaná skupina WP29, ktorá
vyjadrila svoj názor na to, ako prihliadať na výnimku viesť záznamy tiež uviedla, že sprostredkovateľ
alebo zástupca sprostredkovateľa nemusí viesť záznamy len na tie spracovateľské operácie, na ktoré sa
samotná výnimka vzťahuje. Teda ak má 10 spracovateľských operácií a na 2 sa vzťahuje výnimka, tak
pri ostatných 8 má povinnosť vytvoriť si záznam o kategóriách spracovateľskej činnosti. (Working Party
29 Position Paper on the derogations from the obligation to maintain records of processing activities
pursuant to Article 30(5) GDPR,
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/position-paper-derogations-obligationmaintain-
records-processing-activities-pursuant)
7.5. Situácia č. 1: Ak podnik alebo organizácia zamestnáva menej ako 250 osôb a

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

7.10. Vypĺňanie vzoru záznamu o kategóriách spracovateľských činností sprostredkovateľa alebo
zástupcu sprostredkovateľa:
Sprostredkovateľ alebo zástupca sprostredkovateľa si môže vypracovať vlastný záznam alebo použiť
vzor zverejnený úradom. Úradom zverejnený vzor obsahuje všetky podstatné náležitosti vyžadované
zákonom, príp. nariadením. Ak bude mať sprostredkovateľ/zástupca sprostredkovateľa správne a úplne
vypísaný tento vzor bude napĺňať zákon. Samozrejme nie je vylúčené, aby si sprostredkovateľ alebo
zástupca sprostredkovateľa v prípade potreby pridal vlastné polia, napr. poznámka a podobne.
7.10.1. Podľa § 37 ods. 2 písm. a) zákona, čl. 30 ods. 2 písm. a) nariadenia:
Sprostredkovateľ/zástupca sprostredkovateľa vypíše o sebe identifikačné a kontaktné údaje (obchodné
meno/meno a priezvisko, IČO, adresa sídla/trvalého bydliska, telefonický kontakt, mailová adresa), ak
nimi disponuje (napr. sprostredkovateľ nemusí mať zriadenú mailovú schránku). Ak má určenú
zodpovednú osobu a/alebo zástupcu, obligatórne tieto údaje uvedie. Pri zodpovednej osobe, ktorá môže
byť fyzickou alebo právnickou osobou sa vypíšu všetky identifikačné a kontaktné údaje, ktoré má
sprostredkovateľa alebo zástupca sprostredkovateľa k dispozícií. Ak ide o zodpovednú osobu, ktorá je
zároveň zamestnancom sprostredkovateľa/zástupcu sprostredkovateľa, nie je potrebné vypĺňať adresu.
Ak ide o externú zodpovednú osobu uvedie sa adresa jej sídla alebo trvalého bydliska.
Ďalšími náležitosťami sú údaje o všetkých prevádzkovateľoch, v mene ktorých sprostredkovateľ
spracúva osobné údaje. Ak má prevádzkovateľ zvoleného svojho zástupcu, príp. ak má sprostredkovateľ
sprostredkovateľa (tzv. subdodávateľ alebo subsprostredkovateľ), musí uviesť všetky tieto informácie do
záznamu.
V mene koľkých prevádzkovateľov sprostredkovateľ alebo zástupca sprostredkovateľa spracúva osobné
údaje, toľkých je sprostredkovateľ/zástupca sprostredkovateľa povinný tam uviesť.
Príklad č. 1: V mene prevádzkovateľa 123, s. r. o. spracúva osobné údaje sprostredkovateľ „AB“, ktorý
má určenú zodpovednú osobu „CD“.
Príklad č. 2: Sprostredkovateľ „AB“ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa 456, s. r. o., ktorý
má svojho zástupcu „EF“ a časť osobných údajov spracúva sprostredkovateľ sprostredkovateľa „GH“.
7.10.2. Podľa § 37 ods. 2 písm. b) zákona, čl. 30 ods. 2 písm. b) nariadenia:
Pri každom prevádzkovateľovi jednotlivo, v mene ktorého sprostredkovateľ alebo zástupca
sprostredkovateľa spracúva osobné údaje je potrebné uviesť kategórie spracúvania. Tieto by mali byť
predmetom uzatvorenej sprostredkovateľskej zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
alebo zástupcom sprostredkovateľa.
7.10.3. Podľa § 37 ods. 2 písm. c) zákona, čl. 30 ods. 2 písm. c) nariadenia:
V prípade, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných
organizácií sprostredkovateľ alebo zástupca sprostredkovateľa je povinný vypísať aj tieto údaje. Je
potrebné disponovať dokumentáciou o primeraných zárukách, ktoré tento prenos budú zabezpečovať. V
zákone sú tomu venované § 47 – 51 zákona, v nariadení sú to články 44 – 50.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

7.10.4. Podľa § 37 ods. 2 písm. d) zákona, čl. 30 ods. 2 písm. d) nariadenia:
Do záznamu o všetkých kategóriách spracovateľských činností je potrebné uviesť aké technické a
organizačné bezpečnostné opatrenia sa prijali, aby sa zabezpečilo, že spracúvanie osobných údajov
bude bezpečné, chránené a aby nemohli byť zneužité. Je potrebné vychádzať z § 39 zákona, resp. z čl.
32 nariadenia, ktorý stanovuje najmä tieto opatrenia: pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov,
zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných
údajov, proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo
technického incidentu, proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti
technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
Inými slovami môže ísť pri technických bezpečnostných opatreniach o zabezpečenie počítača
antivírusom, zaheslovanie, v prípade listinnej podoby dokumentu, ktorý obsahuje osobné údaje to môže
byť uzamykateľná skriňa, trezor, archív s bezpečnostným kódom. Pri organizačných opatreniach je to
ľudský faktor, ktorý zabezpečí bezpečnosť spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, napr. určená
zodpovedná osoba, poučená oprávnená osoba. V prípade vypracovanej dokumentácie bezpečnosti
osobných údajov je možné uviesť odkaz na takýto dokument.

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

ČASŤ IV

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Článok I.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu

1.1. Podľa Článku 33 ods. 1 Nariadenia GDPR v prípade porušenia ochrany osobných údajov
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto
skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu príslušnému
podľa článku 55 s výnimkou prípadov, keď nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných
údajov povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Ak oznámenie nebolo dozornému orgánu
predložené do 72 hodín, pripojí sa k nemu zdôvodnenie omeškania.
1.2. Podľa Článku 33 ods. 2 Nariadenia GDPR sprostredkovateľ podá prevádzkovateľovi oznámenie bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení ochrany osobných údajov dozvedel.
1.3. Podľa Článku 33 ods. 3 Nariadenia GDPR oznámenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať aspoň:
a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, podľa možnosti, kategórií a približného
počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov
o osobných údajoch;
b) meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno
získať viac informácií;
c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov;
d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany
osobných údajov vrátane, podľa potreby, opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých
dôsledkov.
1.4. Podľa Článku 33 ods. 4 Nariadenia GDPR v rozsahu, v akom nie je možné poskytnúť informácie
súčasne, možno informácie poskytnúť vo viacerých etapách bez ďalšieho zbytočného odkladu.
1.5. Podľa Článku 33 ods. 5 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ zdokumentuje každý prípad porušenia
ochrany osobných údajov vrátane skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho
následky a prijaté opatrenia na nápravu. Uvedená dokumentácia musí umožniť dozorným orgánom
overiť súlad s týmto článkom.

Článok II.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

2.1. Podľa Článku 34 ods. 1 Nariadenia GDPR v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré
pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.
2.2. Podľa Článku 34 ods. 2 Nariadenia GDPR oznámenie dotknutej osobe uvedené v odseku 1 tohto
článku obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a
aspoň informácie a opatrenia uvedené v článku 33 ods. 3 písm. b), c) a d).

Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa

2.3. Podľa Článku 34 ods. 3 Nariadenia GDPR oznámenie dotknutej osobe uvedené v odseku 1 sa
nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:
a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil
na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na
základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim
prístup, ako je napríklad šifrovanie;
b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody
dotknutých osôb uvedené v odseku 1 pravdepodobne už nebude mať dôsledky;
c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti
alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako
efektívnym spôsobom.
2.4. Podľa Článku 34 ods. 4 Nariadenia GDPR ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných
údajov neoznámil dotknutej osobe, dozorný orgán môže po zvážení pravdepodobnosti porušenia
ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému riziku požadovať, aby tak urobil, alebo môže
rozhodnúť, že je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 3.
Táto Smernica o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa bola prijatá prevádzkovateľom
dňa 19.05.2022.

Prevádzkovateľ