fbpx

INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 18/2018 Z. z.“)


PREVÁDZKOVATEĽ:
BK Lifestyle & Profit s.r.o.
sídlo: M. Nešpora 1450/23, 908 51 Holíč
IČO: 54 586 232
zapísané v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č. 51681/T
štatutárny orgán: Benjamín Kolárik, konateľ


Pri spracúvaní osobných údajov zo strany našej spoločnosti ako prevádzkovateľa (ďalej len
„prevádzkovateľ“) ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú (ďalej len „dotknutá osoba“).

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti Vás ako
dotknutú osobu, ktorej osobné údaje spracúvame, týmto v zmysle Nariadenia GDPR a zákona
č. 18/2018 Z. z. informujeme o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov
definovaných v Nariadení GDPR a zákone č. 18/2018 Z. z., a to na právnom základe, ktorý
vyplýva z Nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z., ako aj osobitných zákonov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa,
zároveň ak spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby, ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, zároveň ak
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy, ako aj v prípade ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Prístup k vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na
spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, a v
súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje
pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií,
ak to vyplýva z osobitných predpisov. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ zároveň poskytuje
Vaše osobné údaje za splnenia zákonných podmienok určitým kategóriám príjemcov, tretím
stranám, ako aj sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene našej
spoločnosti.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané bezpečne, a to v súlade s bezpečnostnou
politikou našej spoločnosti a len po dobu kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné
údaje spracúvajú, t.j. dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Naša spoločnosť prijala ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č.
18/2018 Z.z. všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom
maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich
zneužitia alebo úniku.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná zabezpečiť zálohovanie údajov v súlade s
bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. Vaše osobné údaje
sú zálohované, v súlade bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinností
prevádzkovateľa je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre
uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Lehoty uchovávania jednotlivých osobných údajov súvisiacich s plnením zákonných
povinností prevádzkovateľa a povinností vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov sú uvedené v
registratúrnom pláne spoločnosti, prípadne vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Tento dokument môže naša spoločnosť aktualizovať aj bez upozornenia. Preto je potrebné,
aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na webovom sídle.

Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva na účely, ktoré sú bližšie definované v tomto
dokumente. V tomto dokumente sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky požadované
informácie v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z., a to konkrétne pri
jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

V našej spoločnosti pôsobí v rámci ochrany osobných údajov zodpovedná osoba, ktorá
dohliada na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením GDPR
a Zákonom č. 18/2018 Z.z.

Zodpovedná osoba je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok
týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.
Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť v prípade uplatnenia svojich práv.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e-mail: benjaminkolarik10@gmail.com
korešpondenčná adresa: Benjamín Kolárik M. Nešpora 1450/23 Holíč 908 51

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto
dokumente, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu.

Práva dotknutej osoby sú podrobne špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia GDPR alebo v
zákone o ochrane osobných údajov, pričom ide o nasledovné práva:
Právo na prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu svojich osobných údajov
Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov
Právo na odvolanie súhlasu s poskytnutím osobných údajov

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA


I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom propagácie
prevádzkovateľa, najmä odosielanie newslettera, SMS správy, SMS reklamnej ponuky,
nadviazanie on-line kontaktu zo strany dotknutej osoby ( zaznamenávanie telefonických
zisťovaní), poskytovanie informácií o produkte, ktorý momentálne nie je na sklade.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej
forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo
viaceré konkrétne účely.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy
alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje
spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a
správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu
osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

ZMLUVNÉ VZŤAHY

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia
povinností súvisiacich s plnením zmlúv týkajúcich sa prevodov majetku, nájomných zmlúv,
kúpnych zmlúv, pracovných zmlúv; vrátane predzmluvných vzťahov.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej
forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje
spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy,
orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné
oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a
správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzatvorenie zmluvy.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia
povinností v rámci spracúvania agendy vymáhania pohľadávok od dlžníkov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje
spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy,
orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné
oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a
správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

ARCHÍVNE ÚČELY

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom
plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa archívnych dokumentov
a prístupu k nim.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:
– Článok 9 ods. 2 písm. j/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje
spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy,
orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné
oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a
správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

ŠTATISTICKÉ ÚČELY

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom
plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa osobných údajov osôb, ktorých sa
týka štatistické zisťovanie.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:
– Článok 9 ods. 2 písm. j/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje
spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy,
orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné
oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a
správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

RECENZIE

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:
Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov ako aj osobitnú kategóriu
osobných údajov, a to za účelom získavania a zverejňovania rencezií na prevádzkovateľa.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej
forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo
viaceré konkrétne účely.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy
alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje
spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a
správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu
osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.